Please Choose Your Language

Maaliif JINPENG Filachuu

0 +
Chaayinaa keessatti buufataalee oomishaa 14tu jira
0 +
Bu’uura oomishaa iskuweer meetira 2666666 ol ta’e
0 +
Bakka gurgurtaa 20000 ol
0 +
Fayyadamtoonni kuufamaa miliyoona 15 ol addunyaa guutuutti
1buufata chaarjii konkolaataa elektirikii
buufata chaarjii konkolaattota elektirikii
buufata chaarjii konkolaattota elektirikii
buufata chaarjii konkolaattota elektirikii
5buufata chaarjii konkolaataa elektirikii

Mul'ata Intarpiraayizii

Oomishaa geejjibaa naannoo ifa ta’e addunyaa irratti adda duree ta’uuf

Ergama Intarpiraayizii

Saayinsii fi teeknooloojiin imala fooyya’aa uumuu fi kalaqaan guddina dhaabbilee oofuu

Duudhaalee Intarpiraayizii

Dursa maamilaatti maxxanuu, ogummaa leellisuu, kalaqxootaan boonuu fi carraaqoota waliin mo’achuu

Teeknooloojii Oomisha Konkolaataa Elektirooniksii

Konkolaataan JINPENG hundi sarara qorannoo raawwii hojii, qorannoo bishaan hin dandeenyee fi qorannoo yaaliin konkolaachisummaa keessa darba.Haala daandii fi konkolaachisaa adda addaa fakkeessuun tokkoon tokkoon konkolaataa cimsee akka qoratamu ni taasifna
Workshop Chaappaa
Workshop Chaappaa
Invastimantii waliigalaa doolaara Ameerikaa miliyoona 60n, sarara oomisha chaappaa Jarmanii Schuler hundeessu.Maashinoonni chaappaa guutummaatti ofumaan cufaman fudhataman, roobootiin kan hojjetaman, gahumsa fi qalla’oo, sadarkaa miliimeetiraatti sirrii ta’uu fi qulqullina olaanaa kutaalee chaappaa mirkaneessuuf.
Dukkaana Waldichaa
Dukkaana Waldichaa
Konkolaataan kun guutuun isaa roobootii guutummaatti ofumaan hojjetaniin kan walqabate yoo ta'u, kunis qulqullina waldichaa %100 kan mirkaneessu yoo ta'u, sadarkaa nageenya urjii shan ga'a.
Workshop Fakkii
Workshop Fakkii
Adeemsa Foremost cathodic nano-electrophoresis coating kan fudhatu yoo ta'u, roobootiin biifamu qulqullina tasgabbaa'aa ta'een biifama guutuu ofumaan keessaa fi alaa xumura.
Workshop Yaa'ii
Workshop Yaa'ii
Sarara walgahii konveyeerii guddaa ofumaan olkaasu fayyadamuun raabsi mootoraa fi dhaabbii gargaaraa karaa roobootii VGA galma ga’a.

Michuu Sansalata Dhiyeessii Konkolaataa Xixiqqaa Elektirikii

Sirni dhiyeessii sansalataa bilchaataa fi guutuu ta’e,fayyadamtoota addunyaatiif tajaajila qulqullina olaanaa qabu kennuudhaan kenniinsa oomishaa tasgabbaa’aa ta’e kan mirkaneessudha
Giddugala Oomishaalee Gurgurtaa Ho'aa
Dhaabbatichi irra caalaa baaskiloota elektirikii, saayikilii sadii elektirikii, konkolaattota anniisaa haaraa, saayikilii sadii mootar, forkliftii elektirikii fi maashinii elektirikii qulqulleessu fi kkf, kanneen tiraafikaa namootaa yaabbachuu, fe'umsa geejjibaa, bashannanaa fi unction biroof mijatan oomisha jedhu

Odeeffannoo Dabalataaf As Tuqaa

Gareen keenya fedhii fi ejjennoo keessan guutummaatti hubachuuf jalqabarraa kaasee isin waliin ni hojjeta.Akkasumas yaada dizaayinii gargaaraa ta’e gorsuu fi filannoowwan omishaa yaada kennuu danda’u.
Oduu Haaraa
jinpeng.png jedhamuun beekama

Addunyaan egeree magariisa ta'eef yeroo qophooftu, warraaqsa elektirikii geggeessuuf fiigichi itti fufee jira.Kun ammoo adeemsa (trend) caalaa;sochii addunyaa gara sochii itti fufiinsa qabuuti.Boomiin al-ergii konkolaataa elektirikii addunyaa qulqulluu, itti fufiinsa qabuuf waltajjii mijeessaa jira.

28 Amajjii 2024
1111.jpg irratti kan argamu

Saayikiliin imaltoota sadii elektirikii akka geejjibaa itti fufiinsa qabuu fi gahumsa qabuutti jaalala guddaa argateera.Uumama naannoodhaaf mijatuu fi hojiin isaanii baasii xiqqaa ta’een, namoonni dhuunfaa baay’inaan konkolaattota kana akka filannoo konkolaataa aadaa fi mootar saayikiliitti ilaalaa jiru

10 Guraandhala 2024
图片1.png irratti kan argamu

Jinpeng Group naannoo agarsiisa konkolaataa anniisaa haaraa agarsiisa Kaantoonii 134ffaa irratti hoogganaa fi battalumatti buukii eegaleAgarsiisni Kaantoonii 134ffaan akka beellamameetti Onkoloolessa 15 , 2023. Jiangsu Jinpeng Group, Jinshun Import and Export Trading (Xuzhou) Co., Ltd. is agarsiisa kana irratti akka hirmaatan affeeramaniiru

16 Waxabajjii 2023

Tarreewwan Caqasaalee Argaman

Tarree caqasa adda addaa fi garee bittaa fi gurgurtaa ogeessaa gaaffii keessan saffisaan deebisuuf qabna.
Hogganaa dhaabbata oomishaa geejjibaa naannoo ifa ta'e addunyaa

LINKS SAFFISAA

GAMMA OMISHAA

NU QUNNAMTII

 Bilbila : +86-15052020480
 Bilbila : +86-400-600-8686
 Imeelii : sales14@electric-tricycle.com
 Dabalaa : Daandii Xuzhou, Paarkii Industirii Xuzhou, Aanaa Jiawang, Xuzhou, Bulchiinsa Jiangsu
Mirgi Qopheessaa Seeraan Kan Eegame © 2023 Jiangsu Jinpeng Group Co., Ltd. Mirgi Qopheessaa Seeraan Kan Eegame.| Kaartaa Saayitii | Imaammata Dhuunfaa |Kan deeggaramee leadong.com irratti argamu  苏ICP备2023029413号-1 irratti kan argamu