Please Choose Your Language
X-baanarii-13
Mana » Oomishaalee » Konkolaattota EEC » Konkolaataa Elektirikii EEC

Konkolaataa Elektirikii EEC

Amanamummaa an Konkolaataan elektirikii EEC baatirii baay'ina guddaa qabuun kan hidhate yoo ta'u, dhiyeessii humnaa yeroo dheeraa fi gahumsa qabu mirkaneessa.Gammachuu konkolaataa elektirikii EEC humna guddaa qabu, raawwii fi saffisa addaa kan kennu sitti dhagahama.Konkolaataa elektirikii EEC daldalaa, fedhii hojiiwwan daldalaa adda addaa guutuuf kan qophaa’e, baay’ee hojjechuu danda’uu isaa qoradhu.Konkolaataa elektirikii EEC baatiriidhaan hojjetu, haala geejjibaa itti fufiinsa qabuu fi qulqulluu ta’e dhiyeessuudhaan egeree ikoo-fayyadamaa ta’e hammachuu.Discover the faayidaa konkolaattota EEC , filannoo baatirii baay’ina olaanaa, raawwii cimaa, dandeettii daldalaa, fi gahumsa baatiriidhaan hojjetu walitti makuun muuxannoo konkolaachisummaa magariisaa fi gahumsa qabuuf.

Ramaddii Omishaa

Ergaa Nuuf Ergaa

Tarreewwan Caqasaalee Argaman

Tarree caqasa adda addaa fi garee bittaa fi gurgurtaa ogeessaa gaaffii keessan saffisaan deebisuuf qabna.
Hogganaa dhaabbata oomishaa geejjibaa naannoo ifa ta'e addunyaa
Ergaa Dhiisaa
Ergaa Nuuf Ergaa

LINKS SAFFISAA

GAMMA OMISHAA

NU QUNNAMTII

 Bilbila : +86-19951832890
 Bilbila : +86-400-600-8686
 Imeelii : sales14@electric-tricycle.com
 Dabalaa : Daandii Xuzhou, Paarkii Industirii Xuzhou, Aanaa Jiawang, Xuzhou, Bulchiinsa Jiangsu
Mirgi Qopheessaa Seeraan Kan Eegame © 2023 Jiangsu Jinpeng Group Co., Ltd. Mirgi Qopheessaa Seeraan Kan Eegame.| Kaartaa Saayitii | Imaammata Dhuunfaa |Kan deeggaramee leadong.com irratti argamu  苏ICP备2023029413号-1 irratti kan argamu