Please Choose Your Language

Näme üçin JINPENG saýlaň

0 +
Hytaýda 14 önümçilik bazasy bar
0 +
2666666 inedördül metrden gowrak önümçilik bazasy
0 +
20000-den gowrak söwda nokady
0 +
Bütin dünýäde 15 milliondan gowrak ulanyjy
Elektrikli awtoulaglar üçin 1 zarýad beriş stansiýasy
elektrik awtoulaglary üçin zarýad beriş stansiýalary
elektrik awtoulaglary üçin zarýad beriş stansiýalary
elektrik awtoulaglary üçin zarýad beriş stansiýalary
Elektrikli awtoulaglar üçin 5 zarýad beriş stansiýasy

Kärhana görnüşi

Lightagtylyk üçin daşky gurşawy arassa ulag öndürijisiniň lideri bolmak

Kärhana missiýasy

Ylym we tehnologiýa bilen has gowy syýahat dörediň we innowasiýa bilen kärhananyň ösüşine itergi beriň

Kärhananyň bahalary

Ilki bilen müşderä ýapyşyň, hünär ussatlygyny goldaň, täzelikçiler bilen buýsanň we sürüjiler bilen ýeňiş gazanyň

Elektron awtoulag öndürmek tehnologiýasy

Her JINPENG awtoulagy öndürijilik synag liniýasyndan, suw geçirmeýän synagdan we synagdan geçiriş synagyndan geçýär.Dürli ýol we sürüjilik şertlerini simulasiýa edip, her bir awtoulagyň berk synagdan geçirilmegini üpjün edýäris
Marka ussahanasy
Marka ussahanasy
Jemi 60 million ABŞ dollary maýa goýum bilen, German Schuler möhürleme önümçilik liniýasyny dörediň. Millimetr derejesindäki takyklygy we möhürleme bölekleriniň ýokary hilini üpjün etmek üçin robotlar tarapyndan dolandyrylýan doly awtomatiki möhürleme maşynlary kabul edilýär.
Kebşirleýiş dükany
Kebşirleýiş dükany
Vehiclehli ulag kebşirlemegiň hilini 100% kepillendirýän we bäş ýyldyzly howpsuzlyk derejesine ýetýän doly awtomatiki robotlar bilen kebşirlenýär.
Tingiwopis ussahanasy
Tingiwopis ussahanasy
Iň esasy katodiki nano-elektroforez örtük prosesini kabul edýär we pürkýän robot içerde we daşarda doly awtomatiki pürkmegi durnukly hil bilen tamamlaýar.
Gurnama ussahanasy
Gurnama ussahanasy
Awtomatiki göteriji uly konweýer gurnama liniýasyny ulanmak, motor paýlanyşy we kömekçi gurnama VGA robotlary arkaly gazanylýar.

Elektrik kiçi awtoulag üpjünçiligi zynjyry hyzmatdaş

Matureetişen we doly üpjünçilik zynjyry ulgamy global global ulanyjylara has ýokary hilli hyzmatlary hödürlemek bilen önümiň durnukly iberilmegini üpjün edýär
Gyzgyn satylýan önümler merkezi
Kompaniýa esasan adamlaryň ulag sürmegi, ulag ýüklemesi, güýmenje we beýleki duralgalar üçin amatly elektrik tigirleri, elektrik tigirleri, täze energiýa ulaglary, motor tigirleri, elektrik forkliftleri we elektrik süpüriji maşynlar we ş.m. öndürýär. ?

Has giňişleýin maglumat üçin şu ýere basyň

Toparymyz, zerurlyklaryňyza we garaşýan zatlaryňyza doly düşünmek üçin başdan siziň bilen işleşer.Şeýle hem peýdaly dizaýn ideýalaryny maslahat berip bilerler we önümçilik wariantlaryny teklip edip bilerler.
Iň soňky habarlar
jinpeng.png

Dünýä has ýaşyl geljege taýynlanýarka, ýaryş elektrik öwrülişigine alyp barýar.Bu tendensiýa däl;durnukly herekete tarap global hereket. Elektrikli awtoulag eksporty has arassa, has durnukly dünýä üçin esas döredýär.

28-nji mart 2024-nji ýyl
1111.jpg

Elektrik ýolagçy tigirleri durnukly we täsirli transport usuly hökmünde ep-esli meşhurlyk gazandy.Daşky gurşaw taýdan arassa tebigaty we tygşytly işlemegi bilen has köp adam bu ulaglary adaty awtoulaglara we motosikllere alternatiwa hökmünde kabul edýär.

2024-nji ýylyň 10-njy ýanwary
图片 1.png

“Jinpeng Group” 134-nji Kanton ýarmarkasynda täze energiýa ulaglary sergi meýdançasyna ýolbaşçylyk edýär we derrew bron etmegi başlaýar 1323-nji kanton ýarmarkasy 2023-nji ýylyň 15-nji oktýabrynda meýilleşdirilişi ýaly geçirildi. Jiangsu Jinpeng Group, Jinshun Import and Export Trading (Xuzhou) Co., Ltd. sergä gatnaşmaga çagyryldy

16-njy oktýabr 2023

Sitirleýiş sanawlary bar

Islegiňize çalt jogap bermek üçin dürli sitata sanawlarymyz we hünärmen satyn alyş we satuw toparymyz bar.
Lightagtylyk üçin daşky gurşawy arassa ulag öndürijisiniň lideri

SORAGLAR

ÖNÜMLER Kategoriýasy

BIZ bilen habarlaşyň

 Telefon: +86 - 15052020480
 Tel: + 86-400-600-8686
-  E-poçta: sales14@electric-tricycle.com
 Goşmak: Sýuzhou şaýoly, Sýuzhou senagat seýilgähi, Jiawang etraby, Sýuzhou, Jiangsu welaýaty
Awtorlyk hukugy © 2023 Jiangsu Jinpeng Group Co., Ltd. Rightshli hukuklar goralan.| Sahypanyň kartasy | Gizlinlik syýasaty |Goldaýan leadong.com  苏 ICP 备 2023029413 号 -1