Please Choose Your Language

ޖިންޕެންގް ހޮވަންވީ ކީއްވެގެން ހެއްޔެވެ

0 +
ޗައިނާގައި 14 ޕްރޮޑަކްޝަން ބޭސް ހުރެއެވެ
0 +
ޕްރޮޑަކްޝަން ބޭސް 2666666 އަކަމީޓަރަށްވުރެ ބޮޑުވުން
0 +
20000 އަށް ވުރެ ގިނަ ސޭލްސް އައުޓްލެޓް
0 +
މުޅި ދުނިޔޭގައި 15 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ކިއުމިއުލެޓިވް ޔޫޒަރުންނެވެ
1ކަރަންޓު ކާރުތަކަށް ޗާޖިންގ ސްޓޭޝަންތައް
އިލެކްޓްރިކް ކާރުތަކަށް ޗާޖިން ސްޓޭޝަންތައް ގާއިމްކުރުން
އިލެކްޓްރިކް ކާރުތަކަށް ޗާޖިން ސްޓޭޝަންތައް ގާއިމްކުރުން
އިލެކްޓްރިކް ކާރުތަކަށް ޗާޖިން ސްޓޭޝަންތައް ގާއިމްކުރުން
5ކަރަންޓު ކާރުތަކަށް ޗާޖިންގ ސްޓޭޝަންތައް ބެހެއްޓުން

އެންޓަޕްރައިސް ވިޝަން އެވެ

ދުނިޔޭގެ އަލި ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި ދަތުރުފަތުރު އުފައްދާ ކުންފުނީގެ ލީޑަރަކަށް ވުމަށް

އެންޓަޕްރައިސް މިޝަން

ސައިންސާއި ޓެކްނޮލޮޖީއާއެކު ރަނގަޅު ދަތުރެއް އުފައްދައި، އިނޮވޭޝަންތަކާއެކު ވިޔަފާރި ކުރިއެރުން ދުއްވާލުން

އެންޓަޕްރައިސް ވެލިއުސް

ފުރަތަމަ ކަސްޓަމަރަށް ތަބާވެ، ޕްރޮފެޝަނަލިޒަމް އަށް ވަކާލާތުކޮށް، އިނޮވޭޓަރުންނާ މެދު ފަޚުރުވެރިވެ، ސްޓްރައިވަރުންނާ އެކު ވިން-ވިން ވާން ޖެހެ އެވެ

އިލެކްޓްރޯނިކް ކާރު އުފެއްދުމުގެ ޓެކްނޮލޮޖީ

ޖިންޕެންގްގެ ކޮންމެ ކާރެއް ވެސް ޕާފޯމަންސް ޓެސްޓް ލައިން، ވޯޓާ ޕްރޫފް ޓެސްޓިން އަދި ޓްރައިއަލް ޑްރައިވިން ޓެސްޓިން އިން ފާއިތުވެ އެވެ.އެކި މަގުތަކާއި ދުއްވުމުގެ ހާލަތު ސިމިއުލޭޓްކޮށް، ކޮންމެ ކާރެއް ވެސް ހަރުކަށިކޮށް ޓެސްޓް ކުރެވޭތޯ އަޅުގަނޑުމެން ޔަގީންކުރަމެވެ
ސްޓޭމްޕިންގ ވޯކްޝޮޕް
ސްޓޭމްޕިންގ ވޯކްޝޮޕް
ޖުމްލަ 60 މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ އިންވެސްޓްމަންޓަކާއެކު ޖަރުމަނުގެ ޝުލަރ ސްޓޭމްޕިންގ ޕްރޮޑަކްޝަން ލައިނެއް ގާއިމްކުރުން.
ވެލްޑިންގ ޝޮޕް
ވެލްޑިންގ ޝޮޕް
މުޅި އުޅަނދު ވެލްޑްކޮށްފައިވަނީ ފުލް އޮޓޮމެޓިކް ރޮބޮޓްތަކުން ކަމަށާއި، މިއީ %100 ވެލްޑިންގ ކޮލިޓީ ކަށަވަރުކޮށްދޭ އަދި ފަސް ތަރީގެ ސޭފްޓީ ލެވެލްއަށް ވާސިލްވާ އުޅަނދެކެވެ.
ކުލަ ޖެހުމުގެ ވޯކްޝޮޕް
ކުލަ ޖެހުމުގެ ވޯކްޝޮޕް
އެއީ ފޯމޮސްޓް ކެތޮޑިކް ނެނޯ އިލެކްޓްރޯފޯރެސިސް ކޯޓިން ޕްރޮސެސް އެޑޮޕްޓްކޮށް، ސްޕްރޭ ކުރާ ރޮބޮޓުން އެތެރެއާއި ބޭރުގައި ފުލް އޮޓޮމެޓިކް ސްޕްރޭ ކުރުން ފުރިހަމަ ކުރަނީ ސްޓޭބަލް ކޮލިޓީއަކާ އެކުގަ އެވެ.
އެސެމްބްލީ ވޯކްޝޮޕް
އެސެމްބްލީ ވޯކްޝޮޕް
އޮޓޮމެޓިކް ލިފްޓިން ބޮޑު ކޮންވެޔޮ އެސެމްބްލީ ލައިން ބޭނުންކޮށްގެން މޮޓޯ ޑިސްޓްރިބިއުޝަން އަދި އެހީތެރި އިންސްޓޯލް ކުރުން ހާސިލް ކުރެވެނީ ވީޖީއޭ ރޮބޮޓް މެދުވެރިކޮށެވެ.

އިލެކްޓްރިކް ސްމޯލް ކާރު ސަޕްލައި ޗޭން ޕާޓްނަރ

މެޗުއަރ އަދި ފުރިހަމަ ސަޕްލައި ޗޭން ސިސްޓަމެއް،ސްޓޭބަލް ޕްރޮޑަކްޓް ޑެލިވަރީ ކަށަވަރުކޮށްދޭއިރު، ދުނިޔޭގެ ޔޫޒަރުންނަށް މަތީ ފެންވަރުގެ ހިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދެއެވެ
ހޮޓް-ސެލިންގ ޕްރޮޑަކްޓްސް ސެންޓަރެވެ
މި ކުންފުނިން މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި އުފައްދަނީ މީހުންގެ ޓްރެފިކް ރައިޑިންގ، ޓްރާންސްޕޯޓް ލޯޑިންގ، މުނިފޫހިފިލުވުމާއި އެހެނިހެން އަންކްޝަންތަކަށް އެކަށީގެންވާ އިލެކްޓްރިކް ބައިސްކަލާއި، އިލެކްޓްރިކް ޓްރައިސައިކަލްތަކާއި، އައު ހަކަތަ އުފައްދާ އުޅަނދުތަކާއި، މޮޓޯ ޓްރައިސައިކަލްތަކާއި، އިލެކްޓްރިކް ފޯކްލިފްޓްތަކާއި އިލެކްޓްރިކް ސްވީޕިންގ މެޝިންތަކެވެ އަށް

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް މިތަނަށް ފިއްތާލާށެވެ

އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓީމުން ތިޔަބޭފުޅުންގެ ބޭނުންތަކާއި އުންމީދުތައް ފުރިހަމައަށް ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ފެށުނީއްސުރެ މަސައްކަތް ކުރާނެއެވެ.އަދި އެހީތެރި ޑިޒައިން ޚިޔާލުތައް ލަފާދީ، އުފެއްދުމުގެ ގޮތްތައް ވެސް ލަފާދީފާނެ އެވެ.
އެންމެ ފަހުގެ ޚަބަރު
ޖިންޕެންގް.ޕީއެންޖީ

ދުނިޔެ ފެހި މުސްތަގުބަލަކަށް ތައްޔާރުވަމުންދާއިރު، އިލެކްޓްރިކް އިންގިލާބުގައި އިސްކޮށް އުޅުމުގެ ރޭސް ކުރިއަށް އެބަދެއެވެ.މިއީ ޓްރެންޑަކަށްވުރެ މާ ބޮޑު ކަމެއް؛it's a global movement towards sustainable mobility.އިލެކްޓްރިކް ކާރު އެކްސްޕޯޓް ކުރުމުގެ ބޫމްގެ ސަބަބުން ސާފު، ދެމެހެއްޓެނިވި ދުނިޔެއަކަށް މަގުފަހިވެގެންދެއެވެ.

28 މާރޗް 2024
1111.jpg އެވެ

އިލެކްޓްރިކް ޕެސެންޖަރ ޓްރައިސައިކަލްތަކަކީ ދެމެހެއްޓެނިވި އަދި ވަރުގަދަ ދަތުރުފަތުރުގެ ވަސީލަތެއްގެ ގޮތުގައި ބޮޑު މަގުބޫލުކަމެއް ހޯދާފައިވާ ސައިކަލެކެވެ.ތިމާވެށްޓާ ރައްޓެހި ކަމާއި ޚަރަދު ކުޑަ އޮޕަރޭޝަން ތަކެއް ހުރުމުން، ގިނަ ފަރުދުން ދަނީ މި އުޅަނދުތަކަކީ ސަގާފީ ކާރާއި މޮޓޯސައިކަލަށް ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި ދެކެމުންނެވެ

10 ޖެނުއަރީ 2024
图片1.png އިން ލިބޭނެއެވެ

ޖިންޕެންގް ގްރޫޕުން 134 ވަނަ ކެންޓަން ފެއާގައި އާ އެނާޖީ ވެހިކަލް މައުރަޒު އޭރިއާ ލީޑްކޮށް އިންސްޓަންޓް ބުކިން ފަށައިފި މައުރަޒުގައި ބައިވެރިވުމަށް ދައުވަތު ދީފައިވެއެވެ

16 އޮކްޓޯބަރ 2023

ކޯޓޭޝަން ލިސްޓްތައް ލިބެން ހުރެއެވެ

އަޅުގަނޑުމެންގެ އަތުގައި ތަފާތު ކޯޓޭޝަން ލިސްޓްތަކާއި ޕްރޮފެޝަނަލް ޕަރޗޭސިންގ އެންޑް ސޭލްސް ޓީމް އެބަހުއްޓެވެ.
ދުނިޔޭގެ އަލި ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި ދަތުރުފަތުރު އުފައްދާ ކުންފުނީގެ ލީޑަރު

ކުއިކް ލިންކްސް

ޕްރޮޑަކްޓް ކެޓަގަރީ

އަޅުގަނޑުމެންނާ ގުޅާލާށެވެ

 ފޯނު : +86-15052020480
 ފޯނު : +86-400-600-8686
 އީ-މެއިލް : sales14@electric-tricycle.com
 އިތުރުކުރުން : ޒޫޒޯ އެވޭނޫ، ޒޫޒޯ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޕާކް، ޖިއަވަންގް ޑިސްޓްރިކްޓް، ޒޫޒޯ، ޖިއަންގްސޫ ޕްރޮވިންސް
ކޮޕީރައިޓް © 2023 ޖިއަންގްސޫ ޖިންޕެންގް ގްރޫޕް ކޯ ލިމިޓެޑް ހުރިހާ ހައްޤުތަކެއް ލިބިގެންވެއެވެ.| ސައިޓްމެޕް | ޕްރައިވެސީ ޕޮލިސީ |ސަޕޯޓް ކުރަނީ... ލީޑޮންގް ޑޮޓް ކޮމް އެވެ  苏އައިސީޕީ备2023029413号-1