Please Choose Your Language
އެކްސް-ބެނާ-13
ގެ » ޕްރޮޑަކްޓްސް » ހައި ޕާފޯމަންސް އިލެކްޓްރިކް މޮޓޯސައިކަލްތައް

ހައި ޕާފޯމަންސް އިލެކްޓްރިކް މޮޓޯސައިކަލްތަކެވެ

ޖިންޕެންގް އަކީ ހައި ޕާފޯމަންސް އިލެކްޓްރިކް މޮޓޯސައިކަލްތައް ހޯލްސޭލް ކުރެވޭ ޗައިނާގައި ހައި ޕާފޯމަންސް އިލެކްޓްރިކް މޮޓޯސައިކަލް އުފައްދާ ފަރާތްތަކާއި ސަޕްލައި ކުރާ ފަރާތްތަކެކެވެ .އަޅުގަނޑުމެންނަށް ތިޔަބޭފުޅުންނަށް ޕްރޮފެޝަނަލް ހިދުމަތާއި ރަނގަޅު އަގެއް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ.އަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ހައި ޕާފޯމަންސް އިލެކްޓްރިކް މޮޓޯސައިކަލް ޕްރޮޑަކްޓްސް އަޅުގަނޑުމެންނާ ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.އިރުޝާދުތައް: ޚާއްޞަ ބޭނުންތައް، މިސާލަކަށް: އޯއީއެމް، އޯޑީއެމް، ޑިމާންޑްތަކަށް ކަސްޓަމައިޒްކޮށް، ޑިޒައިން އަދި އެހެނިހެން ކަންކަމަށް އީމެއިލްކޮށް ތަފްސީލީ ބޭނުންތައް ކިޔައިދެއްވާށެވެ.އަޅުގަނޑުމެން ތަބާވަނީ ކޮލިޓީ އޮފް ރެސްޓް އެޝުއަރޑް ކަމަށް ޒަމީރުގެ އަގު، ޚާއްޞަ ޚިދުމަތެއް.
ސެންޑް އަސް އަ މެސެޖް

ކޯޓޭޝަން ލިސްޓްތައް ލިބެން ހުރެއެވެ

އަޅުގަނޑުމެންގެ އަތުގައި ތަފާތު ކޯޓޭޝަން ލިސްޓްތަކާއި ޕްރޮފެޝަނަލް ޕަރޗޭސިންގ އެންޑް ސޭލްސް ޓީމް އެބަހުއްޓެވެ.
ދުނިޔޭގެ އަލި ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި ދަތުރުފަތުރު އުފައްދާ ކުންފުނީގެ ލީޑަރު
މެސެޖެއް ދޫކޮށްލާށެވެ
ސެންޑް އަސް އަ މެސެޖް

ކުއިކް ލިންކްސް

ޕްރޮޑަކްޓް ކެޓަގަރީ

އަޅުގަނޑުމެންނާ ގުޅާލާށެވެ

 ފޯނު : +86-19951832890
 ފޯނު : +86-400-600-8686
 އީ-މެއިލް : sales14@electric-tricycle.com
 އިތުރުކުރުން : ޒޫޒޯ އެވޭނޫ، ޒޫޒޯ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޕާކް، ޖިއަވަންގް ޑިސްޓްރިކްޓް، ޒޫޒޯ، ޖިއަންގްސޫ ޕްރޮވިންސް
ކޮޕީރައިޓް © 2023 ޖިއަންގްސޫ ޖިންޕެންގް ގްރޫޕް ކޯ ލިމިޓެޑް ހުރިހާ ހައްޤުތަކެއް ލިބިގެންވެއެވެ.| ސައިޓްމެޕް | ޕްރައިވެސީ ޕޮލިސީ |ސަޕޯޓް ކުރަނީ... ލީޑޮންގް ޑޮޓް ކޮމް އެވެ  苏އައިސީޕީ备2023029413号-1